اطلاعیه ها

25 فروردین 1400

لطفا فایل سه صفحه ایی ضمیمه را دریافت فرمایید.

10 فروردین 1400

لطفا اطلاعیه مهم انجمن را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

10 فروردین 1400

لطفا بخش نامه دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

11 بهمن 1399

لطفا بخش نامه دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.

5 بهمن 1399

لطفا نامه معاونت امور تولیدات دامی در خصوص بیمه همگانی طیور زا دریافت فرمایید.