اطلاعیه ها

4 آذر 1399

لطفا اطلاعیه مهم را دریافت فرمایید.

2 مهر 1399

لطفا نامه مهم دفتر امور طیور را که در ضمیمه می باشد دریافت فرمایید.

24 شهریور 1399

لطفا اطلاعیه مهم و فوری انجمن را که به پیوست می باشد دریافت فرمایید.