از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی از مزرعه تا سفره، ثبات و کیفیت، سود همگانی
آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت آموزش و فناوری، بهره وری، اقتصاد سلامت
اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم اقتصاد سلامت مردم، سلامت اقتصادی مردم

در حال بارگزاری ....

اطلاعیه های شش ماه گذشته

29 تیر
ثبت اطلاعات دریافت سهمیه نهاده ها در سامانه الکترونیکی محصولات کشاورزی (تاک)

ثبت اطلاعات دریافت سهمیه نهاده ها در سامانه الکترونیکی محصولات کشاورزی (تاک)

27 تیر
مجوز صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار گوشتی

مجوز صادرات جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار گوشتی

25 تیر
صورت جلسه تصحیح شده کارگروه مشورتی برنامه ریزی تولید

صورت جلسه تصحیح شده کارگروه مشورتی برنامه ریزی تولید

22 تیر
نامه انجمن به دفتر طیور در خصوص مخالفت با افزایش سن نگهداری گله

نامه انجمن به دفتر طیور در خصوص مخالفت با افزایش سن نگهداری گله

22 تیر
ثبت توزیع جوجه ریزی گوشتی توسط مرغ مادر حداکثر تا زمان 5 روز پس از انقضاء مجوز

ثبت توزیع جوجه ریزی گوشتی توسط مرغ مادر حداکثر تا زمان 5 روز پس از انقضاء مجوز

19 تیر
اطلاع رسانی در خصوص لزوم ثبت و تایید تخلیه و اعلام وصول محموله های دریافتی در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی

اطلاع رسانی در خصوص لزوم ثبت و تایید تخلیه و اعلام وصول محموله های دریافتی در سامانه قرنطینه سازمان دامپزشکی

3 تیر
فرمت درخواست مجوز صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

فرمت درخواست مجوز صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

2 تیر
اطلاعیه سهمیه ذرت و سویا برای گله های مرغ مادر گوشتی  در تیر ماه 1398

اطلاعیه سهمیه ذرت و سویا برای گله های مرغ مادر گوشتی در تیر ماه 1398

29 خرداد
آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم) 24 تیر 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم) 24 تیر 1398

29 خرداد
اطلاعیه توزیع ذرت و کنجاله سویا (سهم واحد های مرغ مادر گوشتی)  از طریق شرکت پشتیبانی

اطلاعیه توزیع ذرت و کنجاله سویا (سهم واحد های مرغ مادر گوشتی) از طریق شرکت پشتیبانی

29 خرداد
نامه از طرف سازمان دامپزشکی در خصوص ضرورت رصد و پایش متیونین و لیزین توزیع شده توسط تشکل ها

نامه از طرف سازمان دامپزشکی در خصوص ضرورت رصد و پایش متیونین و لیزین توزیع شده توسط تشکل ها

13 خرداد
اطلاعیه شماره 98380 انجمن در خصوص قیمت،تولید و حذف گله

اطلاعیه شماره 98380 انجمن در خصوص قیمت،تولید و حذف گله

8 خرداد
صورت مالی سال 1397 انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه

صورت مالی سال 1397 انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه

5 خرداد
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص کاهش سن حذف گله به 64 هفته

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص کاهش سن حذف گله به 64 هفته

2 خرداد
اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله و پیش بینی تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص سن نگهداری گله و پیش بینی تولید

31 اردیبهشت
مدیریت حذف گله های بالای سن 66 هفته

مدیریت حذف گله های بالای سن 66 هفته

30 اردیبهشت
نامه مبارزه با قاچاق جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار

نامه مبارزه با قاچاق جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار

25 اردیبهشت
طرح وزارت نیرو در خصوص کاهش پیک بار تابستان

طرح وزارت نیرو در خصوص کاهش پیک بار تابستان

18 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص متقاضیان صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه انجمن در خصوص متقاضیان صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه گوشتی

17 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت نادرست اطلاعات توزیع جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت نادرست اطلاعات توزیع جوجه یکروزه گوشتی

17 اردیبهشت
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه در تاریخ 20 خرداد 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی تولید کنندگان جوجه یکروزه در تاریخ 20 خرداد 1398

17 اردیبهشت
رفع ممنوعیت صادرات محصولات طیور

رفع ممنوعیت صادرات محصولات طیور

17 اردیبهشت
بخشنامه سن حذف گله در 66 هفتگی (معاونت امور تولیدات دامی)

بخشنامه سن حذف گله در 66 هفتگی (معاونت امور تولیدات دامی)

16 اردیبهشت
اطلاعیه انجمن در خصوص کاهش سن حذف مزارع مرغ مادر گوشتی به 66 هفته

اطلاعیه انجمن در خصوص کاهش سن حذف مزارع مرغ مادر گوشتی به 66 هفته

11 اردیبهشت
نامه انجمن به دفتر طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری کارگروه برنامه ریزی تولید

نامه انجمن به دفتر طیور وزارت محترم جهاد کشاورزی در خصوص برگزاری کارگروه برنامه ریزی تولید

7 اردیبهشت
نامه واحد ماکادام در خصوص نحوه فعالیت واحد مرغ مادر شرکت تعاونی 1119 ماکادام

نامه واحد ماکادام در خصوص نحوه فعالیت واحد مرغ مادر شرکت تعاونی 1119 ماکادام

4 اردیبهشت
اطلاع رسانی در خصوص عدم همکاری واحد جنوب خراسان با واحد ماکادام

اطلاع رسانی در خصوص عدم همکاری واحد جنوب خراسان با واحد ماکادام

28 فروردین
مکاتبات انجمن در خصوص واکسن

مکاتبات انجمن در خصوص واکسن

24 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص افزایش سطح بیمه

اطلاعیه انجمن در خصوص افزایش سطح بیمه

17 فروردین
اطلاعیه انجمن در خصوص توزیع کنجاله سویا توسط پشتیبانی امور دام

اطلاعیه انجمن در خصوص توزیع کنجاله سویا توسط پشتیبانی امور دام

23 اسفند
اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص احتمال بروز بیماری های اخطار کردنی

اطلاعیه سازمان دامپزشکی در خصوص احتمال بروز بیماری های اخطار کردنی

20 اسفند
سهمیه استانی نهاده ها برای مزارع مرغ مادر

سهمیه استانی نهاده ها برای مزارع مرغ مادر

15 اسفند
کنجاله سویا در مراکز استانی پشتیبانی امور دام

کنجاله سویا در مراکز استانی پشتیبانی امور دام

15 اسفند
اطلاعیه فاصله جوجه ریزی مزارع مرغ مادرگوشتی از زمان حذف گله قبلی

اطلاعیه فاصله جوجه ریزی مزارع مرغ مادرگوشتی از زمان حذف گله قبلی

5 اسفند
اطلاعیه انجمن در خصوص تعدیل تولید

اطلاعیه انجمن در خصوص تعدیل تولید

1 اسفند
اطلاعیه مهم انجمن در خصوص قیمت توافقی جوجه یکروزه گوشتی

اطلاعیه مهم انجمن در خصوص قیمت توافقی جوجه یکروزه گوشتی

1 اسفند
اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت آمار و اطلاعات در سامانه سماصط

اطلاعیه انجمن در خصوص ثبت آمار و اطلاعات در سامانه سماصط

27 بهمن
درخواست تسهیلات بانکی از طریق سامانه اینترنتی سیتا

درخواست تسهیلات بانکی از طریق سامانه اینترنتی سیتا

17 بهمن
مصوبات کمیته راهبری سامانه سماصط

مصوبات کمیته راهبری سامانه سماصط

8 بهمن
بخش نامه سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 70 هفتگی

بخش نامه سن نگهداری گله های مزارع مرغ مادر گوشتی به 70 هفتگی

8 بهمن
فرم تعهد نامه درخواست جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

فرم تعهد نامه درخواست جوجه ریزی مزارع مرغ مادر گوشتی

7 بهمن
آمادگی پذیرش و خوابانیدن تخم مرغ نطفه دار در کارخانه جوجه کشی تیرنگ آمل

آمادگی پذیرش و خوابانیدن تخم مرغ نطفه دار در کارخانه جوجه کشی تیرنگ آمل

6 بهمن
اطلاعیه ثبت کامل توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

اطلاعیه ثبت کامل توزیع جوجه یکروزه گوشتی در سامانه سماصط

آخرین خبر ها

بدون تصویر
22 تیر 1398

ثبت توزیع جوجه ریزی گوشتی توسط مرغ مادر حداکثر تا زمان 5 روز پس از انقضاء مجوز

ادامه
بدون تصویر
6 تیر 1398

فراهم سازی امکان ثبت واکسن های دریافتی از شرکت های پخش سراسری

ادامه
بدون تصویر
5 تیر 1398

کارگاه تخصصی تشخیص و کنترل بیماری های ویروسی مهم در گله های طیور صنعتی ایران( 24 تیر 1398)

ادامه
بدون تصویر
29 خرداد 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم) 24 تیر 1398

ادامه
بدون تصویر
26 خرداد 1398

مکاتبه انجمن در خصوص کارمزد کارخانجات جوجه کشی سال 1398

ادامه
بدون تصویر
13 خرداد 1398

نمایشگاه کشاورزی قطر

ادامه
بدون تصویر
29 بهمن 1397

برداشته شدن محدودیت های ثبت توزیع برای جوجه یکروزه گوشتی

ادامه
بدون تصویر
18 بهمن 1397

واحدهای مرغداری از شمول کارهای سخت و زیان آور خارج شد

ادامه
بدون تصویر
18 آذر 1397

تشدید اقدامات امنیت زیستی

ادامه
بدون تصویر
3 آبان 1397

تعیین تکلیف بدهی بانکی

ادامه

محل تبلیغات شما

آخرین مقالات علمی

بدون تصویر
29 خرداد 1398

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن (نوبت دوم) 24 تیر 1398

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

کتاب های راهنمای تجارت با کشور های مختلف

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

واکسیناسیون جوجه های یکروزه در کارخانه جوجه کشی

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

آنفلوانزای پرندگان

ادامه
بدون تصویر
8 آذر 1396

بررسی الگوهای مکانی و عوامل خطر آنفلوانزای پرندگان در طیور بومی و صنعتی کشور

ادامه

همکاران